Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Savjetovanje i pomoć u odgoju/stručni tim

Stručni tim

Stručni tim vrtića podrazumijeva stručnjake različitih profila koji, kao potpora odojiteljima i roditeljima sudjeluju u radu s djecom.

Naš stručni tim čine pedagoginja, psihologinja, logopedinja i zdravstvena voditeljica. U promišljanju, realizaciji i evaluaciji odgojno-obrazovnog procesa djeluju multidisciplinarno, oslanjajući se na timsko promišljanje i djelovanje. Svi članovi stručnog tima djeluju u odnosu na djecu, odgojitelje, roditelje i ostale društvene čimbenike.

Stručni suradnik pedagog

Zadaće pedagoga u odnosu na dijete:

 • Sudjeluje u procesu upisa djece u vrtić (provedba upisa u vrtić (član komisije), formiranje odgojno-obrazovnih skupina, praćenje novoupisane djece u procesu adaptacije)
 • Organizira, prati i podupire realizaciju odgojno-obrazovnog procesa te njegovo kontinuirano unaprjeđivanje s ciljem stvaranja poticajnog prostornog, materijalnog i socijalnog okruženja koje potiče dijete na aktivno učenje u skladu s njegovim potrebama i mogućnostima (predlaže inovacije i uvođenje suvremenih metoda i oblika rada u odgojno-obrazovnom procesu te promjene koje će doprinijeti dobrobiti djeteta; prati prostorno uređenje sobe dnevnog boravka i kvalitetu odgojno-obrazovnog rada)
 • Kontinuirano prati razvoj djece (aktivno sudjelovanje u otkrivanju posebnih odgojnih i razvojnih potreba)

Zadaće pedagoga u odnosu na roditelje i obitelj:

 • Potiče suradnju obitelji i vrtića (različiti oblici suradnje i komunikacije)
 • Predlaže i potiče aktivno i stručno osmišljeno sudjelovanje roditelja u odgojno-obrazovnom procesu
 • Pruža stručnu podršku i savjetovanje obitelji, osobito u pitanjima odgoja i rješavanju odgojno-obrazovnih problema (pruža podršku i pomoć pri odgojnim dilemama u procesu rasta i razvoja djeteta, u procesu adaptacije djeteta u novu sredinu…)
 • Upoznaje roditelja s načinom rada i učenja djeteta u vrtiću čime se postižu temelji za bolje razumijevanje i pružanje podrške cjelovitom razvoju djeteta
 • Informira i pruža pomoć pri izboru programa
 • Savjetovanje i suradnja u svezi stvaranja optimalnih uvjeta za dijete u vrtiću
 • Sudjeluje u provođenju anketa i upitnika za roditelje
 • Provodi i sudjeluje u organizaciji roditeljskih sastanaka i predavanja za roditelje

Stručni suradnik psiholog

Zadaće psihologa u odnosu na dijete:

 • Prati adaptaciju djece na vrtić
 • Utvrđuje opći razvojni status djece
 • Prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinog djeteta
 • Prati zadovoljavanja potreba djece i sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za poštivanja dječjih prava
 • Identifikacija djece s posebnim potrebama (teškoće u razvoju, potencijalna darovitost)
 • Izrada individualnih planova za rad s djecom s posebnim potrebama (teškoće u razvoju i potencijalna darovitost)
 • Provođenje individualnog rada s djecom s posebnim potrebama
 • Vođenje savjetodavnih razgovora i konzultacija s odgojiteljima o djeci
  (naročito djeci s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju)
 • Ukoliko je potrebno, predlaže stručnom timu vrtića upućivanje djeteta u nadležnu ustanovu na specijalistički pregled – na dijagnostiku i tretman
 • Procjena spremnosti djeteta za školu
 • Pružanje psihološke pomoći u prevladavanju stresnih događaja i razdoblja u djetetovu životu (npr. gubitak bliske osobe, kronična bolest u obitelji, razvod roditelja, nasilje u obitelji i dr.)

Zadaće psihologa u odnosu na roditelje i obitelj:

 • Provođenje intervjua s roditeljima novoupisane djece, roditeljske sastanke i radionice
 • Pomaganje djeci, roditeljima i odgojiteljima u adaptaciji djeteta na vrtić
 • Informiranje roditelja o razvojnom statusu djeteta
 • Savjetovanja o primjerenim odgojnim postupcima
 • Usklađivanje obiteljskog i vrtićkog djelovanja na djetetov razvoj i napredovanje kroz individualni savjetodavni rad s roditeljima te ovisno o potrebama i interesima roditelja i djece
 • Pružanje roditelju i odgojitelju neophodne informacije i psihološku podršku ukoliko se primjećuju emocionalni ili ponašajni problemi te po potrebi uključivanje djeteta u tretman
 • Pružanje podrške u nošenju sa stresnim situacijama (npr. razvod, gubitak člana obitelji, kronična bolest..)
 • Komunikacija u vezi spremnosti djeteta za polazak u školu

Stručni suradnik logoped

Zadaće logopeda u odnosu na dijete:

 • Poticanje vještina komunikacije koje obuhvaćaju spoznajne, socijalne i lingvističke vještine
 • Rano otkrivanje, prevencija i rad na otklanjanju i ublažavanju govorno glasovno jezičnih poteškoća u djece
 • Procjena govornog i komunikacijskog razvojnog statusa djece kod prijema u vrtić putem inicijalnih razgovora
 • Opservacija djece po skupinama, identifikacija djece s govorno jezično glasovnim poteškoćama, posebnim potrebama i teškoćama u razvoju
 • Procjena i dijagnostika govorno jezičnih poteškoća i glasovnih poremećaja
 • Procjena predčitačkih vještina i grafomotoričke zrelosti djece u godini prije polaska u školu (predškola)
 • Praćenje razvoja neurorizične djece
 • Rad na razvoju kvalitetnog sustava podrške djeci s TUR, njihovim roditeljima i odgojiteljima u uvjetima inkluzije
 • Pisanje nalaza i mišljenja logopeda zbog ostvarivanja nekih prava ili specijalističkih pregleda
 • Vođenje dokumentacije o djeci – logopedski i individualni dosje

Zadaće logopeda u odnosu na roditelje i obitelj:

 • Osvješćivanje roditelja o važnosti stvaranja dobrog interaktivnog komunikacijskog odnosa s djetetom bitnog za poticanje govorno jezičnog razvoja
 • Upoznavanje roditelja s vrstom i stupnjem govorno  jezične poteškoće, potrebitosti i vrsti rehabilitacije
 • Uključivanje roditelja u proces rehabilitacije djeteta
 • Priprema materijala i vježbi za rad kod kuće
 • Podrška roditeljima u svakodnevnoj interakciji s djetetom – postupci i metode rada s djetetom

Zdravstveni voditelj

Zadaće zdravstvenog voditelja u odnosu na dijete:

 • Provodi zdravstveno preventivne mjere za očuvanje zdravlja djece, pravilan rast i razvoj te prevenciju bolesti
 • Prati, nadzire i predlaže unaprjeđenje higijensko- sanitarnih uvjeta
 • Briga o pravilnoj prehrani djece koja osigurava optimalan rast i razvoj djece
 • Promiče zdravo okruženje i odgoj za održivi razvoj
 • Vodi svu potrebnu dokumentaciju o izostancima, bolesti, cijepljenju
 • Posebna pažnja na djecu s kroničnim bolestima, alergijama i posebnim potrebama u prehrani

Zadaće zdravstvenog voditelja u odnosu na roditelje i obitelj:

 • Suradnja s roditeljima u svezi zdravlja djece (npr. kroničnih bolesti)
 • Utvrđivanje izostanka djece
 • Sva pitanja vezana za posebnu prehrambrenu potrebu djeteta i brojnih drugih upita vezano za zdravlje i prehranu djeteta

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu obratite nam se s povjerenjem. Konzultacije se dogovaraju individualno.

Elektroničkim putem:                                                    Pozivom:

Pedagog:

e-mail: gpatarcec@dv-cvrcak.hr                                     099 620 34 88

Psiholog:

e-mail: mnovak@dv-cvrcak.hr                                  095 459 77 04

Edukacijski rehabilitator:

e-mail: jskvorc@dv-cvrcak.hr 099 696 13 01

Logoped:

e-mail: ihorvat@dv-cvrcak.hr 095 356 28 29

Zdravstveni voditelj:

e-mail: npustic@dv-cvrcak.hr                                095 310 2496