Javni natječaj za upis djece u DV Cvrčak god. 2017./2018.

UPISI U DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

TKO SE UPISUJE U VRTIĆ maslacak

U Vrtić se mogu upisati djeca od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu u redovite i ostale programe koji se ostvaruju u Vrtiću.

U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu života.

U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navrši 3 godine života.

U redovite programe obogaćene specifičnim sadržajima može se upisati dijete koje do  31. prosinca tekuće kalendarske godine navrši 4 godine života, izuzev alternativnog Montessori programa u koji se može upisati dijete od 3. godine života.

ZAHTJEVI ZA UPIS Untitled-1

Roditelj odnosno skrbnik podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program Vrtića u pravilu ako stanuje na području na kojem djeluje Vrtić odnosno ako ima interes za izabrani program koji nudi Vrtić.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik prilaže:

  • rodni list ili izvadak iz matice rođenih,
  • potvrdu o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobne iskaznice roditelja,
  • potvrdu o radnom statusu roditelja, rješenje o invalidnosti, rješenje o mirovini.

Zahtjev za upis podnosi se u svibnju, a predaje se osobno na adresu: Dječji vrtić Cvrčak, L. Ružičke 2, Čakovec (služba za upravno-pravne poslove).

Roditelj odnosno skrbnik koji po prvi put prijavljuje dijete dužan je u upisnom roku predati zahtjev s potpunom dokumentacijom.

Zahtjevi zaprimljeni nakon isteka roka i s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati

OSTVARIVANJE REDA PRVENSTVA PRI UPISUkrijesnice

Prednost i pravo upisa ostvaruje se sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cvrčak.

Prednost pri upisu u redovite programe određuje Dječji vrtić prema slijedećim kriterijima:

– dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata

– dijete oba zaposlena roditelja

– dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem

– dijete samohranog zaposlenog roditelja

– dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja

ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

– dijete iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi

– dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

– dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu

– dijete koje je na listi čekanja duže od 6 mjeseci

– dijete čiji je brat ili sestra polaznik vrtića

– dijete koje živi u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama

– dijete s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe što se utvrđuje u propisanom postupku vještačenja.

Djeca s teškoćama u razvoju i djeca koje živi u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama ne podliježu postupku bodovanja.

O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje komisija za upis djece Dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima

O upisu djeteta koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama odlučuje komisija za upis djece Dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i preporuke Centra za socijalnu skrb i procjene stručnog tima.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Vrtić dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,

dijete oba zaposlena roditelja – original potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja novog datuma

dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokazi da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,

za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće skrbi,

za dijete iz obitelji s troje ili više djece predškolske dobi – za svako dijete do 7 godine rodni list,

za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravima na doplatak za djecu,

za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić – preporuka Centra za socijalnu skrb,

za dijete s teškoćama u razvoju – rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, medicinska dokumentacija.

  • potvrdu o sufinanciranju troškova smještaja koju izdaje nadležni odjel jedinice lokalne samouprave u kojoj roditelji/skrbnici imaju prebivalište (odnosi se samo na roditelje/skrbnike djece koji nemaju prebivalište na području grada Čakovca).

KOMISIJA ZA UPISE pcelice

Komisija je dužna u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis djece objaviti rezultate upisa na oglasnim pločama svih područnih odjela Vrtića sa sljedećim podacima:

  • o prihvaćenim zahtjevima za upis djece,
  • o odbijenim zahtjevima za upis djece s obrazloženjem,
  • o raspoloživim kapacitetima Vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa.

Lista reda prvenstva najprije prikazuje abecednim redom imena i prezimena djece koja su već bila upisana i nastavljaju s korištenjem usluga, a u nastavku novoprimljenu djecu s brojem ostvarenih bodova.

INICIJALNI RAZGOVOR  stonoga

Prije uključivanja djeteta u odgojno – obrazovni program roditelj je obvezan uz prisutnost djeteta obaviti inicijalni razgovor.

Inicijalnom razgovoru prisustvuje barem jedan od roditelja i stručni suradnik Vrtića.

Uz ime i prezime svakog novoupisanog djeteta pisati će termin inicijalnog razgovora.

Nakon obavljenog inicijalnog razgovora roditelji će biti upućeni na preuzimanje rješenja o upisu i potpisivanje ugovora u tajništvo Dječjeg vrtića Cvrčak, L. Ružičke 2.

Roditelj odnosno skrbnik dužan je dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta i presliku knjižice cijepljenja do kraja lipnja.

Obrazac Zahtjeva za upis i ispis preuzmite ovdje: ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA

       zahtjev za ispis djeteta

Obrazac za inicijalni razgovor preuzmite ovdje: Obrazac za inicijalni razgovor

Dobro je znati

Sigurnosni protokoli

Vodič za upise

Pravilnik o upisima

PROTOKOL UPISA ZA RODITELJE