Dječji vrtić Cvrčak Čakovec Lavoslava Ružičke 2, Čakovec info@dv-cvrcak.hr
+385 (0)40 390-382

Dokumenti / pristup informacijama

OSTVARITE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.   Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15).

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.   Pisani zahtjev sadrži:   naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona. Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

ODLUKA o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2017.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.

Godisnje izvješće za 2019. godinu

Godisnje izvjesce za 2020. godinu

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:   Mirjana Majdandžić, tel: 040 390 377, mob: 099 620 3489, e-mail: mmajdandzic@dv-cvrcak.hr

AKTI VRTIĆA

KURIKULUM-DJECJEG-VRTICA-CVRCAK-ZA-PEDAGOSKU-GODINU-2020.-2021. 

GODISNJI-PLAN-I-PROGRAM-ZA-PEDAGOSKU-GODINU-2020.-2021.

STATUT DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

PRAVILNIK O RADU DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK 2019

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA HRVATSKE 2019.

PRAVILNIK O UPISIMA I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o radnoj i zaštitnoj odjeći i obući

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Dječjem vrtiću Cvrčak

ETIČKI KODEKS

AKTI GRADA ČAKOVCA

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece

Odluka o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak

Odluka grada Čakovca o sufinanciranju

Plan mreže predškolskih ustanova na području grada Čakovca

NACIONALNI KURIKULUM

Nacionalni-kurikulum-za-rani-i-predskolski-odgoj-i-obrazovanje

ZAKONI

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH, br. 10/97; 107/0794/13)

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN RH, br.  51/00; 56/00)

Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN RH, br.  61/11; 16/12)

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN RH, br. 73/97)

Zakon o ustanovama (NN RH, br. 76/93, 29/97, 47/ 99, 35/08) preuzmite ovdje

Obiteljski zakon (NN RH, br. 103/15) preuzmite ovdje

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) preuzmite ovdje

PODZAKONSKI AKTI

DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE (NN RH, br.  63/08 ; 90/10)

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN RH, br. 107/14)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  (NN RH, br. 133/97; 4/98)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN RH, br. 133/97; 20/05)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN RH, br. 133/97)

Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN RH, br.133/97)

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN RH, br. 134/97)

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ( NN RH, br. 83/04)

Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN RH, br. 105/02; 55/06; 121/07)

Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN RH, br. 114/02)

Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (NN RH, br. 46/04)

Promjena veličine fonta
Kontrast